Guppy Pro 系列相机体积小、重量轻、采用 Firewire IEEE-1394b接口,适合于各种机器视觉和工业图像处理的应用。它在紧凑的结构中集成了许多高性能,适合绝大多数的机器视觉项目,比如半导体和组件检测、产品尺寸检测、饮料检测、嵌入式机器视觉系统等等。

特性
体积小、重量轻  高帧率
IEEE-1394b接口 快照快门 
异步外部触发,同步 I/O    异步外部触发,同步 I/O   
非易失存储 曝光控制(曝光,增益,偏差)
设计坚固    黑白和彩色模式,以及更多…

 

型号 分辨率 帧率 芯片大小/类型 芯片 A/D
F-031B/C 656×492 123 fps 1/4" CCD SONY ICX 618 14 bits
F-032B/C 656×492 82 fps 1/3" CCD SONY ICX 424 12 bits
F-033B/C 656×492 85 fps 1/2" CCD SONY ICX 414 14 bits
F-046B/C 780×580 62 fps 1/2" CCD SONY ICX 415 14 bits
F-125B/C 1292×964 31 fps 1/3" CCD SONY ICX 445 14 bits
F-146B/C 1388×1038 17 fps 1/2" CCD SONY ICX 267 12 bits
F-201B/C 1624×1234 14 fps 1/1.8" CCD SONY ICX 274 12 bits
F-503B/C  2588×1940  13 fps  1/2.5" CMOS  Aptina MT9P031  12 bits 

注:型号后面的字母“B”表示该相机为黑白相机,型号后面字母“C”为彩色。
  例如:F-031B 为黑白相机,F-031C为彩色相机。